Informace o firmě Referenční stavby Činnost, systém řízení jakosti, certifikáty... Kontakt

Politika BOZP

Politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci reaguje na současné a budoucí potřeby v oblasti realizace staveb, rekonstrukce a modernizace pozemních objektů a inženýrských sítí.

Zásady politiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci:

  • základním předpokladem pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci je proaktivní přístup, tj. s ohledem na předmět činnosti je kladen důraz na prevenci- vyhledávání zdrojů rizik, jejich eliminace nebo omezení.
  • plánování prevence a řízení nebezpečí rizik je zásadním kritériem k neustálému zlepšování pracovního systému.

Politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zavazuje k:

  • dodržovaní zákonných požadavků a předpisů, kterým organizace podléhá.
  • zapojení a využití schopností managementu a všech pracovníků k neustálému zlepšování systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pracovního systému a kompletním řešení prevence rizik.
  • zajištění stanovení cílů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
  • udržování vzájemné informovanosti o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.
  • zajišťování potřebných zdrojů v oblasti realizace staveb, rekonstrukce a modernizace pozemních objektů a inženýrských sítí

Od managementu a zaměstnanců se očekává:

  • osobní a odpovědný přístup při naplňování této politiky a dosahování stanoveních cílů.
  • systémový přístup v rámci řízení rizik a řešení prevence, vysokou úroveň interní a externí komunikace.


Politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je sdělována a dostupná všem úrovním firmy. Současně je přílohou k dokumentům v rámci zakázkových řízení.


V Děčíně dne 03.08.2009

Jindřich HUSÁK
jednatel společnosti

zpět