Informace o firmě Referenční stavby Činnost, systém řízení jakosti, certifikáty... Kontakt

Environmentální politika

Společnost STAMO spol. s r. o. provádí náročná stavební díla v oblasti pozemních staveb..

Vedení společnosti si uvědomuje svůj podíl na ovlivňování kvality životního prostředí. Ochrana a tvorba zdravého životního prostředí, prevence znečišťování, vytváření bezpečných pracovních podmínek a trvalé snižování negativních dopadů vyplývajících z naší činnosti, patří k nejvyšším prioritám společnosti. Pro jejich splnění se vedení společnosti STAMO spol. s r.o. zavazuje:

Soulad s environmentálními předpisy a jinými programy

I. plnit požadavky platných právních předpisů na ochranu životního prostředí a požadavky normy ČSN EN ISO 14 001: 2005.

Minimalizace dopadů na životní prostředí

II. snižovat spotřebu přírodních zdrojů při provádění vlastní výstavby
III. snižovat množství cizorodých látek emitovaných do okolního prostředí při všech svých činnostech
IV. snižovat riziko faktoru narušení pohody okolí při všech svých činnostech

Havarijní připravenost

V. hodnotit dopady na životní prostředí při plánování stavební výroby.

Vzdělávání zaměstnanců

VI. vzdělávat, cvičit a motivovat zaměstnance, aby prováděli své činnosti environmentálně odpovědným způsobem a vést zaměstnance k šetření přírodních zdrojů.

Smluvní vztahy

VII. Spolupracovat s obchodními partnery při prosazování principů trvale udržitelného rozvoje společnosti a prověřovat soulad s požadavky normy ČSN EN ISO 14001: 2005.

Všichni zaměstnanci jsou odpovědni za plnění těchto zásad environmentální politiky.
Tato environmentální politika platí pro všechny činnosti společnosti STAMO spol. s r.o.


zpět